میرجهانگیرخان آسترکی

میرجهانگیرخان آسترکی فرزند تاجمیرخان آسترکی که پس از مرگ پدر از سال 974ه ق تاسال 1037ه ق حاکم بختیاری بود.

کتیبه وی در بنه وار برای اولین بار در سال 1382خورشیدی در کتاب بنه وار من ایل من چاپ

گردیده است. 

/ 0 نظر / 13 بازدید